Menu

Izrael

(IZRAEL I OBSZAR PODLEGŁY PALESTYŃSKIEJ WŁADZY NARODOWEJ (ZACHODNI BRZEG JORDANU I STREFA GAZY)
Stolica: Jerozolima* (więcej - czytaj uwarunkowania)
Waluta: nowy szekel (NIS), 1 NIS = 100 agorot

Ostrzeżenia dla podróżujących

18 grudnia 2017

Izrael, Jerozolima, Strefa Gazy i terytoria podległe Palestyńskiej Władzy Narodowej - aktualizacja ostrzeżenia dla podróżujących

W związku z napiętą sytuacją polityczną, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed podróżami do Jerozolimy i miast na Zachodnim Brzegu Jordanu.

W Jerozolimie (w szczególności na starym mieście i jego okolicach) oraz miastach na Zachodnim Brzegu Jordanu dochodzić może do niepokojów społecznych, w tym demonstracji, zamieszek, starć z siłami porządkowymi i aktów przemocy. Okresowo może być ograniczony dostęp do niektórych obszarów miast i obiektów, a turyści mogą być poddawani dodatkowym i uciążliwym kontrolom bezpieczeństwa. Do podobnych sytuacji może sporadycznie dochodzić w większych miastach Izraela.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina jednocześnie, że w związku z niestabilną sytuacją w Strefie Gazy oraz zamknięciem - do odwołania - przejścia granicznego w Rafah pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem oraz w Erez pomiędzy Strefą Gazy i Izraelem, kategorycznie odradza wszelkie podróże na terytorium Strefy Gazy, w tym także członkom rodzin polsko-palestyńskich. Obywatele polscy przebywający w Strefie Gazy muszą liczyć się z brakiem możliwości powrotu do kraju do czasu ponownego otwarcia granic. Przejście graniczne w Erez może być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych za zgodą władz izraelskich. W razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa na granicy Egiptu i Strefy Gazy należy skontaktować się bezpośrednio z Ambasadą RP w Tel Awiwie albo Ambasadą RP w Kairze.

Z uwagi na napięcia w pobliżu granicy z Libanem i z Syrią, MSZ odradza również podróżowanie na tereny przygraniczne.

Na pozostałych obszarach zaleca się zachowanie zwykłej ostrożności.

Obywatelom polskim przebywającym w Izraelu, Jerozolimie, Strefie Gazy lub na terytoriach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej zaleca się bezwzględne stosowanie się do poleceń sił porządkowych, unikanie zgromadzeń publicznych i śledzenie na bieżąco sytuacji. MSZ apeluje również o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.


MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Treść powyższego ostrzeżenia pozostaje aktualna do czasu publikacji nowego komunikatu.


Poziom zagrożenia

 • Zachowaj
  zwykłą ostrożność
 • Ostrzegamy
  przed podróżą
 • Nie
  podróżuj
 • Opuść
  natychmiast

Informacje o państwie

Uwarunkowania

*Stolica konstytucyjna i siedziba władz: Jerozolima.

Uwaga: Polska wraz z całą UE uznaje, że status Jerozolimy powinien zostać uregulowany w ramach porozumienia izraelsko-palestyńskiego.

Władze izraelskie ustanowiły jednostronnie stolicę Państwa Izrael w Jerozolimie. Tu mieszczą się niemal wszystkie instytucje centralne. Społeczność międzynarodowa nie uznaje jednak tej decyzji: placówki dyplomatyczne i konsularne większości państw mieszczą się w Tel Awiwie.

Tel Awiw-Jafa wraz z przylegającymi miastami tworzy jednolity administracyjnie zespół miejski, tzw. Wielki Tel Awiw - największą aglomerację Izraela, liczącą ponad 3 mln mieszkańców.

Zgodnie z porozumieniami z Oslo Palestyńska Władza Narodowa sprawuje pełnię władzy jedynie w tzw. strefie A, czyli ośrodkach miejskich takich jak Hebron, Betlejem, Ramallah, Nablus, Tulkarm, Dżenin, Jerycho. Na obszarze ich najbliższego sąsiedztwa, w tzw. strefie B, władze palestyńskie sprawują kontrolę jedynie w sprawach cywilnych. Pozostały obszar Zachodniego Brzegu, tzw. strefa C, zarówno w sferze cywilnej, jak i kwestiach związanych z bezpieczeństwem, w całości pozostaje pod kontrolą Izraela.

Z uwagi na sytuację polityczną należy liczyć się z czasowymi ograniczeniami w dostępie do Zachodniego Brzegu lub z brakiem możliwości poruszania się pomiędzy tym terenem a Izraelem. Przejście graniczne pomiędzy Strefą Gazy a Izraelem w Erez jest zamknięte i może być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych za zgodą władz izraelskich. Przejście graniczne pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem w Rafah co do zasady jest zamknięte i otwierane sporadycznie decyzją władz egipskich jedynie na kilka dni w roku.

Obszary Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy są w zakresie kompetencji Biura Przedstawiciela RP akredytowanego przy Palestyńskiej Władzy Narodowej z siedzibą w Ramallah, w Palestine Capitol Studios Building przy ulicy Al-Maahed, tel. +(972) 2 297 13 18, fax: +(972) 2 297 13 19.

Uwaga: W obszarze spraw konsularnych ww. terytoria pozostają w gestii Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Tel Awiwie.

Wjazd i pobyt

Zgodnie z polsko-izraelską umową o ruchu bezwizowym obywatele polscy legitymujący się paszportem ważnym co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego wyjazdu z Izraela mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Izraela bez formalnej wizy do 90 dni. Zdarza się jednak, że funkcjonariusze straży granicznej ograniczają czas pobytu polskich turystów, wydając wizy turystyczne na krótszy pobyt, np. do 1 miesiąca. Przekroczenie dozwolonego okresu pobytu, określonego przez izraelskie służby graniczne, może być uznane za pobyt nielegalny i spowodować odmowę wjazdu przy kolejnych wizytach. Naruszenie izraelskich przepisów imigracyjnych może spowodować wydalenie cudzoziemca w trybie natychmiastowym. Przy wjeździe do Izraela paszporty obcokrajowców nie są stemplowane (z wyjątkiem przejścia w Erez). Podróżny otrzymuje bezpłatną wizę wjazdową (zezwolenie na wjazd) w postaci oddzielnego biletu (w kolorze niebieskim) z danymi osobowymi z paszportu, kodem kreskowym oraz ustalonym przez urzędnika okresem pobytu. Należy go zachować do dnia opuszczenia Izraela, gdyż bilet świadczy o fakcie przekroczenia granicy, legalnym pobycie, a także jest niezbędny do rozliczenia podatku VAT.

Ruch bezwizowy nie dotyczy przyjazdów w celu innym niż turystyczny, np. w celu podjęcia pracy lub innej działalności, ani pobytu stałego. W przypadku zamiaru pobytu o innym charakterze konieczne jest uzyskanie przed przyjazdem do Izraela odpowiedniej wizy w izraelskim przedstawicielstwie konsularnym w kraju stałego zamieszkiwania.

Przy wjeździe do i wyjeździe z Izraela miejscowe służby graniczne przeprowadzają rozmowy na temat celu i charakteru podróży oraz zawartości bagażu podróżnego. Należy się liczyć ze stosunkowo dociekliwymi pytaniami. Władze graniczne mogą odmówić prawa wjazdu do Izraela osobom, co do których może powstać podejrzenie, że faktyczny cel ich przyjazdu jest inny niż deklarowany, jak również osobom, które przebywały poprzednio w Izraelu bez ważnej wizy pobytowej. Odmawia się prawa wjazdu osobom, których krewni przebywają w Izraelu nielegalnie. Odmawia się także zezwolenia na pobyt jakiegokolwiek rodzaju, jeżeli osoba albo organizacja lub instytucja, którą reprezentuje, świadomie opublikowała wezwanie do bojkotu Państwa Izrael. Stemple lub wizy z krajów muzułmańskich w paszporcie nie są podstawą do odmowy wjazdu na terytorium Izraela, jednakże osoby posiadające ww. stemple czy wizy powinny liczyć się z bardziej szczegółową kontrolą bezpieczeństwa podczas przekraczania granicy (szczególnie w przypadku stempli z Arabii Saudyjskiej, Iranu, Libanu, Syrii, Indonezji). Decyzje dotyczące wjazdu cudzoziemców na terytorium Izraela podejmowane są indywidualnie przez izraelskie służby graniczne. Osoby, które wcześniej naruszyły izraelskie przepisy imigracyjne, a które ubiegają się o prawo wjazdu ze względów np. humanitarnych, związanych z toczącą się sprawą sądową itp., winny przed przyjazdem uzyskać wizę w izraelskiej placówce konsularnej. Osoba, której odmówiono wjazdu do Izraela, jest odsyłana do kraju, z którego przybyła, tymi samymi lub innymi liniami lotniczymi po wykupieniu dodatkowego biletu. Jeśli powrót do kraju w dniu przylotu nie jest możliwy, osoba taka jest umieszczana w centrum deportacyjnym na lotnisku na czas niezbędny do zorganizowania powrotu do kraju. Osoby oczekujące na deportację mają prawo do kontaktu telefonicznego z placówką dyplomatyczno-konsularną.

Obywatele polscy posiadający status rezydenta na obszarach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej w przypadku planowania podróży zagranicznych powinni liczyć się z koniecznością odbycia podróży przez Amman (mieszkańcy Zachodniego Brzegu) lub przez Kair (osoby zamieszkałe w Strefie Gazy). Wynika to ze stosowanej przez władze izraelskie praktyki zakazu wjazdu lub wyjazdu z Izraela przez lotnisko Ben Gurion w Tel Awiwie wobec osób mających prawo stałego pobytu na terytorium podległym Palestyńskiej Władzy Narodowej, nawet jeśli mają one obywatelstwo i dokument podróży (paszport) innego kraju. Na wyjątki od tej zasady można liczyć jedynie w przypadkach natury humanitarnej. Ostateczne decyzje w takich sprawach podejmują w trybie indywidualnym izraelskie władze wojskowe (COGAT).

Ruch osobowy pomiędzy terytorium Izraela a obszarami będącymi w kompetencji Palestyńskiej Władzy Narodowej bywa czasami całkowicie wstrzymany przez izraelskie władze wojskowe. Osobom zamierzającym udać się do miejsc będących pod administracją palestyńską zaleca się uprzednie sprawdzenie ostrzeżeń dla podróżnych na stronie MSZ, a także śledzenie doniesień mediów w celu upewnienia się, czy podróż na te tereny będzie w danym czasie możliwa. Należy też liczyć się z innymi utrudnieniami w podróżowaniu, np. ze szczegółowymi kontrolami przeprowadzanymi przez izraelskie posterunki wojskowe na drogach dojazdowych do terytoriów palestyńskich. Obecnie większość terytoriów palestyńskich została oddzielona od Izraela murem, w którym wyznaczono przejścia dla ruchu osobowego, ściśle kontrolowane przez wojskowe władze izraelskie. Jeszcze większym ograniczeniom podlega ruch osobowy do Strefy Gazy. Na wjazd i wyjazd ze Strefy Gazy wymagane są specjalne zezwolenia izraelskich władz wojskowych, które w praktyce od połowy 2007 r. nie są wydawane poza przypadkami wyjazdów do Strefy Gazy w związku z realizacją spraw konsularnych czy programów pomocy humanitarnej.

Planując podróże do krajów sąsiadujących z Izraelem, należy wziąć pod uwagę, że nie istnieje ruch osobowy między Izraelem a Libanem i Syrią. Ponadto osoby, które mają w paszportach stemple potwierdzające ich pobyt w Izraelu, nie mogą wjechać do tych państw, nawet jeśli chcą się tam udać z terytorium innego kraju. Spośród państw sąsiadujących z Izraelem graniczny ruch lądowy utrzymywany jest wyłącznie z Egiptem i Jordanią (tylko w określonych godzinach, które ulegają zmianie). W praktyce jedynym lądowym przejściem granicznym między Izraelem a Egiptem jest przejście Ejlat-Taba, natomiast między Izraelem a Jordanią czynne są trzy przejścia graniczne: przejście północne w pobliżu izraelskiej miejscowości Beit Shean, przejście południowe położone w sąsiedztwie izraelskiego miasta Ejlat i jordańskiego miasta portowego Akaba oraz przejście na moście Allenby w okolicach palestyńskiego miasta Jerycho. Pozostałe wskazywane na niektórych mapach lub w przewodnikach turystycznych przejścia graniczne albo są nieczynne, albo też nie służą do obsługi ruchu turystycznego.

Przy wyjeździe z Izraela drogą lądową (do Jordanii lub Egiptu) lub drogą morską, pobierana jest graniczna opłata wyjazdowa w wysokości 100 NIS od osoby. Wyjątkiem jest przejście graniczne Allenby, gdzie opłata wynosi 174 NIS. Przy opuszczaniu kraju drogą lotniczą opłata ta jest wliczona w cenę biletu.

MELDUNEK, DOKUMENTY

Nie ma obowiązku meldunkowego. Z uwagi na zdarzające się uliczne kontrole izraelskich służb imigracyjnych i policji cudzoziemcy powinni stale mieć przy sobie dokumenty podróży (paszporty) oraz wizy (niebieskie bilety otrzymywane przy wjeździe). Jednak ze względu na zdarzające się kradzieże kieszonkowe zaleca się noszenie przy sobie kserokopii obu dokumentów potwierdzone przez polski urząd konsularny lub administrację hotelu. Osoba nie mająca przy sobie dokumentu potwierdzającego legalność jej pobytu w Izraelu może zostać przez miejscowe służby zatrzymana do wyjaśnienia jej statusu w tym kraju.

Bezpieczeństwo

Napięta sytuacja polityczna wiąże się z istnieniem stałego zagrożenia zamachami terrorystycznymi, co dotyczy praktycznie całego terytorium Izraela. Należy bezwzględnie stosować się do wymogów i zaleceń władz dotyczących zachowania środków bezpieczeństwa (np. rewizje toreb przy wejściu do sklepów, restauracji, teatrów, kin, muzeów oraz urzędów administracji publicznej) oraz być przygotowanym na szczegółową kontrolę bagażu przy wyjeździe z Izraela. Z tego względu na lotnisku należy być co najmniej 3 godziny przed planowaną godziną wylotu.

Zagrożenie przestępczością kryminalną nie jest wysokie. Z uwagi na zdarzające się kradzieże kieszonkowe, szczególną ostrożność należy zachować w miejscach zatłoczonych i często odwiedzanych przez turystów (w szczególności na plażach, bazarach, w środkach komunikacji). Kradzieże dokonywane są również przez wyrwanie toreb lub teczek.

Plagę oszustw wobec turystów odnotowuje Ejlat. Zaleca się szczególną rozwagę w korzystaniu z kart płatniczych i kredytowych w restauracjach, wypożyczalniach samochodowych na stacjach benzynowych oraz innych punktach usługowych, a także dokładne sprawdzenie miejsca zakwaterowania przed dokonaniem rezerwacji. Ze względu na duże ryzyko kradzieży, także z pokoju hotelowego, należy zwracać szczególną uwagę na dokumenty, pieniądze oraz sprzęt elektroniczny i inne kosztowności.

Ubezpieczenie

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane w Izraelu. Ze względu na bardzo wysokie koszty usług medycznych warto wykupić w Polsce stosowne ubezpieczenia. Zalecane jest, aby polska polisa ubezpieczeniowa - obejmująca koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego - opiewała na kwotę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 tys. euro. Ubezpieczenia komunikacyjne są obowiązkowe. Osoby wjeżdżające do Izraela pojazdami mechanicznymi powinny mieć międzynarodową polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (tzw. zielona karta).

Zdrowie

Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Choć woda z wodociągów miejskich jest zdatna do picia bez przegotowania, zalecane jest używanie wody butelkowanej. Istnieje powszechny dostęp do opieki medycznej. Usługi medyczne są na wysokim poziomie. Cena wizyty lekarskiej to ok. 200 USD, wizyty u specjalisty - od 300 USD. Doba pobytu w szpitalu kosztuje ok. 1.000 USD, w zależności od świadczonych usług medycznych. Wyjeżdżając do Izraela należy pamiętać o szczególnie wymagających warunkach klimatycznych w okresie maj-październik (wysokie temperatury i wilgotność), mogących negatywnie wpływać na osoby cierpiące na choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze.

Podróżowanie po kraju

Na terenach podległych Palestyńskiej Władzy Narodowej graniczących z Izraelem może dochodzić do starć zbrojnych, demonstracji i zamieszek (głównie na punktach kontrolnych). Strefa Gazy (SG) pozostaje zamknięta dla ruchu turystycznego. Osoby decydujące się na wjazd do SG muszą liczyć się z brakiem możliwości opuszczenia tego terytorium w związku z zamkniętymi granicami z Izraelem i Egiptem.

Główne palestyńskie ośrodki miejskie na Zachodnim Brzegu (m.in. Hebron, Nablus, Dżenin, w całości kontrolowane przez Palestyńską władzę Narodową) okresowo są niedostępne dla turystów (w związku z możliwymi utrudnieniami na punktach kontrolnych), a przebywanie w nich wiąże się z podwyższonym ryzykiem. Turyści planujący odwiedzić tereny podległe Palestyńskiej Władzy Narodowej na Zachodnim Brzegu winni liczyć się z koniecznością ewentualnego przesunięcia terminu wyjazdu z tych obszarów.

Okresowo zagrożenie dla bezpieczeństwa postronnych osób w postaci zamieszek czy starć z policją izraelską może występować także we wschodniej części Jerozolimy (w tym także na Starym Mieście) i w niektórych miastach Izraela (np. Nazaret).

Na Wzgórzach Golan nie należy schodzić z dróg i wytyczonych szlaków z uwagi na miny. Szczególną ostrożność trzeba zachować na drogach i podczas wycieczek pieszych w okresie gwałtownych opadów (grudzień-marzec), kiedy to zdarza się, że rwące potoki niszczą drogi lub uniemożliwiają przejazd. Odnosi się to przede wszystkim do dróg położonych nad Morzem Martwym, które mogą być okresowo zamykane z uwagi na zagrożenie powodzią lub lawinami błotno-kamiennymi. Należy wówczas bezwzględnie korzystać wyłącznie z wyznaczonych plaż i kąpielisk.

UWAGA: W święto Jom Kippur (które jest świętem ruchomym) w całym Izraelu ruch samochodowy i motocyklowy ustaje na wszystkich drogach, na obszarze zabudowanym oraz poza nim. Kierowcy próbujący poruszać się wówczas samochodem muszą się liczyć z mandatem lub nieprzychylną reakcją mieszkańców. Zamknięte są wszystkie przejścia graniczne (lądowe, morskie i lotnicze). Nie ma także możliwości wjazdu na terytoria Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy.

Informacje dla kierowców

Izrael honoruje prawo jazdy wydane przez władze polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy przez okres 90 dni od wjazdu. Przy dłuższym (uzasadnionym) pobycie należy uzyskać dokument izraelski. Procedura wymaga tłumaczenia krajowego prawa jazdy na język hebrajski, wniesienia opłat i zdania egzaminu praktycznego. Aby wynająć samochód lub motocykl, niezbędne jest okazanie prawa jazdy i paszportu oraz karty kredytowej. Zazwyczaj firmy miejscowe oferują samochody z automatyczną skrzynią biegów. Wypożyczonym w Izraelu samochodem można poruszać się tylko po terytorium tego państwa. Wypożyczalnie nie zezwalają na wjazd ich samochodami na terytorium Zachodniego Brzegu (tzw. Strefa A) oraz Strefy Gazy.

Cło

Do Izraela turysta może wwieźć w gotówce środki finansowe w dowolnej walucie. Zgłoszeniu podlegają kwoty przekraczające 100 tys. NIS na 1 osobę. Ograniczeniami objęty jest również wwóz napojów alkoholowych. Osoby pełnoletnie mogą wwieźć 1 l alkoholu wysokoprocentowego oraz 2 l wina, 250 g wyrobów tytoniowych, 1l perfum, 3 kg żywności oraz przedmioty użytkowe o wartości do 200 USD. Przedmioty, które mogą być wwożone na własny użytek bez ograniczeń i bez względu na ich wartość: maszyna do pisania, aparat fotograficzny, kamera, laptop, tablet, odbiornik telewizyjny, magnetofon, radio, lornetka, biżuteria, instrumenty muzyczne, dyktafon, wózek dziecięcy, namiot (1 szt.), sprzęt do kempingu, sprzęt sportowy oraz rower (1 szt.). Przedmioty, które powinny zostać zadeklarowane podczas wjazdu służbom celnym: przenośne narzędzia, sprzęt do nurkowania, nowa kamera lub nowy laptop. Przy wwozie ww. przedmiotów służby celne mogą zażądać pozostawienia depozytu w wysokości wartości cła. Depozyt jest zwracany przy wyjeździe. Ponadto zakazuje się wwozu stylizowanych monet, matryc do ich produkcji, urządzeń i automatów do gier hazardowych, przedmiotów nawiązujących do symboli organizacji terrorystycznych. Zakazany jest wwóz narkotyków oraz składników do ich produkcji. Szczegółowe informacje nt. przepisów celnych znajdują się na stronie izraelskiego Ministerstwa Finansów.

WWÓZ I WYWÓZ ZWIERZĄT I ROŚLIN

Restrykcyjne przepisy fitosanitarne nie pozwalają na wwóz roślin ani chemikaliów.

Poza ogólnymi przepisami międzynarodowymi ograniczeniom podlega również wwóz zwierząt. Szczegółowych informacji dot. wwozu/wywozu zwierząt do/z Izraela udziela Główny Inspektorat Weterynaryjny. W przypadku wwozu i wywozu zwierząt domowych (np. psów, kotów, fretek) należy uzyskać zgodę izraelskiego Ministerstwa Rolnictwa jeszcze przed przylotem do Izraela. Można wwieźć max. 2 zwierzęta domowe na 1 osobę.

Przepisy prawne

Nie odbiegają od standardów europejskich. Na obszarze Strefy Gazy kontakty homoseksualne są nielegalne i zagrożone karą pozbawienia wolności. Na terytorium Zachodniego Brzegu Jordanu pod jurysdykcją Palestyńskiej Władzy Narodowej relacje homoseksualne są oficjalnie dozwolone od 1951 r. Jednak w praktyce osoby homoseksualne są narażone na ostracyzm, szykany, przemoc fizyczną, a nawet śmierć.

OBYCZAJE

Izrael jest krajem wielu religii, choć dominuje judaizm. Normy zwyczajowe nakazują respektowanie odmiennych rytuałów i sposobów zachowania. Nie należy manifestować swojej odmienności, szczególnie w czasie świąt religijnych. Turyści zwiedzający miejsca zamieszkiwane przez ortodoksyjnych wyznawców judaizmu powinni być odpowiednio ubrani (długie spodnie, długie spódnice, długie rękawy, brak dekoltu, pełne buty, mężczyźni - nakrycie głowy). Poruszanie się samochodem w tych rejonach w czasie szabasu i świąt żydowskich jest zabronione. Nie należy również odwiedzać miejsc kultu, jeśli nie godzą się na to uczestnicy uroczystości religijnych ani też fotografować tych osób bez ich zgody. Podobne zasady dotyczą zachowania w miejscach kultu innych religii.

Przydatne informacje

 • W okresie szabatu, tj. od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę, komunikacja w Izraelu jest ograniczona, a niektóre ulice są zamykane. Dojazd standardową komunikacją miejską na lotnisko Ben Guriona jest bardzo utrudniony. W tym czasie nie działają również instytucje, urzędy, a większość sklepów, kantorów i lokali gastronomicznych jest zamknięta.
 • W okresie Ramadanu w Strefie Gazy i w miastach palestyńskich na Zachodnim Brzegu, w których większość stanowi ludność muzułmańska (oprócz Betlejem), a także w arabskiej dzielnicy Starego Miasta w Jerozolimie należy od wschodu do zachodu słońca unikać publicznego spożywania posiłków, picia napojów i palenia tytoniu.
 • Uwaga: w bankach i kantorach istnieje ograniczona możliwość wymiany polskich złotych na szekle. 1 USD to ok. 3,4 NIS, 1 EUR to ok. 4,1 NIS.
 • Walutą obowiązującą w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu jest szekel (NIS).
 • Karty kredytowe są w powszechnym użyciu. Mogą natomiast wystąpić problemy związane z korzystaniem z kart płatniczych/debetowych wyposażonych w chip, w tym z wypłacaniem gotówki z bankomatów. Zalecamy posiadanie gotówki.

UWAGA: udając się do większości krajów muzułmańskich należy liczyć się z odmową wjazdu w sytuacji: posiadania w dokumencie podróży stempli świadczących o pobycie w Izraelu; posiadania dokumentu paszportowego wydanego przez konsula w Tel Awiwie; posiadania przedmiotów wyprodukowanych w Izraelu czy symbolizujących ten kraj.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.